Vooruitkijken met de Kadernota

Vooruitkijken met de Kadernota

september 7, 2021 Uit Door Anja

Voor de zomervakantie blikten we in de Raadsvergadering vooruit aan de hand van de Kadernota. In de Kadernota schetst het college kaders voor de komende jaren. De verschillende partijen geven daarop hun eigen visie. Hieronder de visie van de SGP-ChristenUnie, zoals onze fractievoorzitter die uitsprak.

Voorzitter,

Onderwerpen als ‘Centrum Gemeente Goes’, ‘Fijn wonen’, ‘goede en ruimhartige zorg’, ‘ruimte om te sporten en te bewegen’, ‘toegankelijk, bereikbaar en nabij’ zijn onderwerpen waarvan de SGP-ChristenUnie denkt dat ze goed ingevuld moeten worden. Ook het College geeft hier op een zeer gedegen, en enthousiaste manier invulling aan, ondanks de zorgvolle tijd waarin wij met z’n allen leven. Een tijd die ons aan het nadenken moet zetten, en tijd die ons leert dat wij als mensen veel gaven hebben gekregen, maar niet alles in de hand hebben. Een tijd die ons leert om ons leven in Gods hand te leggen!

Voorzitter, de volgende zin moeten we allemaal goed onthouden met alle plannen die wij als raad denken te hebben: “Bij het nadenken over deze thema’s is de financiële doorkijk uiteraard een zeer belangrijke randvoorwaarde. Zoals blijkt uit de financiële ontwikkelingen, zullen keuzes moeten worden gemaakt. Dat doet echter geen afbreuk aan onze ambities en doelen als gemeenten Goes. De ambities die we als gemeente Goes hebben, blijven overeind en geven  kleur aan de door de raad genoemde thema’s”. Meer geld naar een bepaald thema of onderwerp betekent dus dat je ergens anders iets niet kunt doen want elke euro moet ergens vandaan komen. Van het Rijk of uit gemeentelijke belastingen. Laten we dat niet vergeten bij het presenteren van alle prachtige plannen en ideeën die wij hebben. Dus wees reëel en eerlijk op dit punt! 

Enkele onderwerpen die wij willen benoemen:

Wonen

Een thema dat zeer actueel is, wij zien uit naar uitkomsten van een onderzoek naar sturingsmogelijkheden op de woningmarkt, mede op ons verzoek. Aandacht voor jongeren, starters en doorstromers op de woningmarkt is hard nodig. Wat de SGP-ChristenUnie betreft gaan we nu wel versnellen en gerichte stappen ondernemen!!

Klimaatbeleid

Adaptatie, zoetwater, klimaatadaptatie,  uitvoering van de  RES, verduurzaming gemeentelijk vastgoed, van het Gas af zijn thema’s waar de SGP-ChristenUnie zich voor in wil zetten. De SGP-ChristenUnie pleit ervoor dat ook alle inwoners van Goes mee kunnen doen, ook de inwoners met een smalle beurs, hier zullen wij ook op terug komen als de plannen meer concreet op tafel komen. Haalbaar en betaalbaar blijft een uitgangspunt!

Infrastructuur

Mooi om te zien dat er goed is begroot en dat er zelfs over is op een aantal projecten. Nu is er ruimte voor de toekomst. Er zijn nog voldoende projecten die op uitvoering wachten. (Marconigebied, Recreatiezone Veerse Meer, N664, Deltaweg etc…) Verder zijn wij erg benieuwd hoe de Gemeente Goes invulling geeft aan slimme mobiliteit en stads-logistiek waar wij al eerder aandacht voor hebben gevraagd.

Optimale dienstverlening en informatieveiligheid

Dit is wat ons betref een speerpunt. De Nieuwe website is hiervan alvast een mooie invulling! SGP-ChristenUnie vraagt nog wel aandacht voor informatieveiligheid, er worden veel gevoelige gegevens verwerkt en systemen zijn vaak kwetsbaar. Daarnaast de vraag of wij ons voldoende voorbereiden op de Wet open Overheid en de Wet modernisering elektronisch bestuur. Dit raakt ook de organisatie en kost ook tijd en middelen.

Goes voor elkaar.

De SGP-ChristenUnie is voor het inzetten van de reserve bij de meerjarenbegroting 2021‐2024 om vanaf 2021 toe te groeien naar het reële prijsniveau 2019 op het sociaal domein.  Het focusplan met de leidende principes van normalisatie, zakelijkheid en beheersbaarheid kunnen wij volgen, maar wij willen daar graag het woord barhmartigheid aan toevoegen; dat moet de aandacht houden in het beleid.

Jeugd

Laat deze doelgroep niet het kind van de rekening zijn. Zeker nu niet. Wij hopen dat er nu rust komt en dat onze jeugd de zorg krijgt die ze nodig heeft.

“Daarnaast moeten we zorgen dat de dienstverlening aan de meest kwetsbaren niet (verder) onder druk komt te staan. Zij die ook voor de coronacrisis al moeite hadden om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt hebben ons ook nodig” Een zin uit de nota die wij van harte ondersteunen”!

Preventie

Dit vraagt nog de nodig inzet en wij hopen dat het “Welzijn op Recept” echt vorm gaat krijgen. Inzet op preventie moet uiteindelijk de kwaliteit van leven verbeteren, maar het zou mooi zijn als dit ook de uitgaven van de gemeente verlaagd.

Cultuur en Onderwijs

Een levendige binnenstad trekt toeristen aan en zet Goes op de kaart. Het afgelopen jaar is het aantal fysieke winkels in de binnenstad teruggelopen. Cultuur kan een grote rol krijgen in de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Wat ons betreft krijgt bv. ook de SGB, samen met het Museum hier een rol van betekenis in.

Wat betreft de SGP-ChristenUnie blijven wij het Museum steunen en ondersteunen wij de zoektocht naar een duurzaam voortbestaan van het Museum. Wat onze fractie betreft wordt er gezocht naar een brede samenwerking met diverse verschillende partijen.

Fianciën

De financiële positie van de Gemeente Goes blijft een punt van aandacht. De SGP-ChristenUnie is voor een evenwichtig beleid en is bereid om daarvoor ook keuzes te maken. De uitgangspunten daarbij zijn ‘kostendekkendheid’, ‘bezuinigen voor lasten verhogen’ en een juiste balans tussen de harde en de zachte kant. 

Bezuinigingen hebben we nu al veel gedaan, het is nu tijd om gelijk te trekken wat we bij de start  scheef hebben getrokken: OZB voor niet woningen eindelijk omhoog, is wat ons een goede stap.

De SGP-ChristenUnie maakt zich wel zorgen om de vele PM posten zoals Museum de Bevelanden bv. en Klimaat, en ook bij het sociaal domein. Ze zijn allemaal terecht, maar wel onzeker en dat vraagt om voorzichtigheid.

Voorzitter, tot slot

Laten bij het maken van alle plannen en begrotingen wel beseffen wat in psalm 127 staat:

Als de HEERE God het huis niet bouwt,

tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;

als de HEERE God de stad niet bewaart,

tevergeefs waakt de wachter.