Onze bijdrage bij de Algemene Beschouwingen

Onze bijdrage bij de Algemene Beschouwingen

november 7, 2019 Uit Door Anja

Een keer per jaar, tijdens de Algemene Beschouwingen in de Gemeenteraad, hebben we het op hoofdlijnen over het beleid van Goes. Hieronder de bijdrage die onze fractievoorzitter, Johnny Lukasse, uitsprak.

Geachte voorzitter, 

Ik denk dat we wel blij mogen zijn als het gaat over de financiële situatie van de gemeente Goes. Natuurlijk kan het altijd beter en moeten we voorzichtig zijn,  maar als wij zien om ons heen, met name ook buiten onze landgrenzen, buiten Europa, dan mogen we dankbaar zijn voor wat wij allemaal dagelijks nog krijgen. 

Voorzitter, we zijn ook content met de nieuwe opzet van deze vergadering. Een opzet die ons oud collega raadslid Henk Hoogerland had kunnen waarderen. Zijn plaats is nu leeg na zoveel jaren. Voor hem is het waar geworden wat staat in de berijmde Psalm 103 vers 8 

Ons leven is kort:

Gelijk een bloem, die op het veld verheve;

Wel sierlijk pronkt, maar kracht’loos is en teêr.

Wanneer de wind zich over ’t land laat horen;

Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;

Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

Gelukkig gaat de psalm ook zo mooi verder:

Maar de gunst/liefde van God zal over die Hem vrezen;

In eeuwigheid altijd dezelfde wezen.

Als je dat mag kennen en ervaren in je leven, Dan heb je perspectief.

Ik heb hier een stukje Gras!  Dat heeft een rizomatische wortelstructuur, er is een verband tussen alle onderdelen, maar de verschillende worteltakken ontwikkelen zich ook autonoom van elkaar en is er geen systeem te ontdekken in de verbindingen die ontstaan. De samenleving is  hiermee wel te vergelijken en daarmee niet alleen ‘ingewikkeld’ en  ‘moeilijk te overzien’, maar ook soms ‘niet te begrijpen’. Een uitdaging die dit college wat ons betreft goed oppakt.

Gras is naast groen en ook teer, ook veerkrachtig en de wortels groeien door elkaar heen tot een dik tapijt. De begroting van de gemeente Goes kent ook wel enige veerkracht al zijn er ook nog wel wat onzekerheden. Denk hierbij aan het Omnium. Het is er dan wel groen in het bos en groeien er wel wat verschillende bijzondere grassoorten, maar de groeicijfers zijn nooit zo groen geworden dan ons in 2012 is voorgespiegeld. De begroting staat nog lang niet groen en 80.000 bezoekers per jaar gaan we zeer waarschijnlijk nooit halen. Nu pleiten wij er niet voor om er gras in te zaaien, maar misschien zijn er andere mogelijkheden.

Hierbij denken wij in ieder geval  niet aan gemeentelijke wiet (staatswiet) mochten sommigen dat denken. Wat de SGP-ChristenUnie fractie zetten we juist meer in op het voorkomen van verslaving aan drugs en criminele overlast. Niet het slikken, roken, snuiven en spuiten stimuleren en normaliseren. Kunnen wij nog stappen verwachten van dit college om de normalisering van drugs tegen te gaan? Hierbij past in ieder geval niet het afschaffen van het I-criterium. Het gedoogbeleid is failliet en is dat altijd al geweest! Rookvrij, dan ook drugsvrij! 

Een wekelijkse rustdag op zondag vinden veel mensen betuttelend, en tegelijkertijd voelt men zich veelal opgejaagd en onrustig. Het is een groot voorrecht om één dag te hebben voor kerkgang, het luisteren naar het Woord van God en onderlinge ontmoeting. Iedereen is gebaat bij één dag rust in de week. In de Bijbel lezen we hoe God ons in Zijn wijsheid de rustdag heeft gegeven, bedoeld om God, maar ook elkaar te dienen. De rustdag geeft ons deze dag om op adem te komen. Niet voort hollen, 24 uur, 7 dagen per week.

Mocht er in de toekomst een initiatief komen voor 1 of meerdere autovrije zondagen dan moet de Gemeente Goes hier actief aan meewerken. Goed voor de rust, maar ook voor het milieu waar deze raad zich als goed rentmeester voor in wil zetten!

Net zoals een mooie groene grasmat heeft de mens, rust, licht, voeding, aandacht en liefde nodig om op de andere dagen zijn werk te kunnen doen. 

Natuurlijk is het goed de Gemeente Goes aan marketing doet en dat er activiteiten worden georganiseerd, maar wij betreuren het dat hiervoor de zondag wordt gebruikt. Ook de aard van sommige activiteiten delen wij niet. Zeker niet Halloween zoals dit zondag 27 oktober jl. weer  is georganiseerd in onze binnenstad. 

Een “feest” van Duisternis, geweld, bloed, horror en occulte machten. Het is niet lief en onschuldig zoals veel mensen denk, er is veel meer aan de hand dan de meeste mensen beseffen. 

Goes moet groeien horen wij regelmatig om ons heen. Stil staan is achteruitgang. Nu willen wij er niet voor pleiten om op onze handen te gaan zijn, maar pleiten wel voor een juist balans en zullen hier ook bij  alle dossiers op inzetten. Denk bv. aan de groei van toerisme en recreatie. Waar ligt de grens van de groei? Hebben wij de moed om ook de grens aan te geven? Het economisch voordeel van toerisme is onmiskenbaar. De toerist is dus koning. Maar het is goed de bijsluiter nog eens goed te bestuderen op nadelen, kosten en risico’s die het kan hebben op bv. onze rust die wij met z’n allen ook waarderen.

Meer groen (gras) in de stad zorgt in de zomer voor verkoeling, verbeterd het leefklimaat, geeft een betere adaptatie. Wij begrijpen dat een plan tijdnodig heeft om te groeien, maar 1 jaar de tijdnemen om een motie die door de Gemeente raad van Goes is aangenomen uit te voeren, schept hoge verwachtingen.

In een samenleving waarin het individu steeds meer op de voorgrond komt te staan is het goed om ook een ander geluid te laten horen. Niet, wat levert het mij op, maar, wat kan ik voor de andere betekenen. In het achterliggende jaar hebben wij gezien dat het college juist op dit terrein flinke vooruitgang heeft geboekt. Een groot compliment hiervoor. Toegankelijkheid, samen tegen eenzaamheid, schuldhulpverlening,  aandacht voor armoedebeleid, inzet voor de jeugdzorg enz..

Wat de SGP-ChristenUnie fractie betreft toont het college van B&W de Bereidheid om in de breedte van de hele samenleving initiatieven positief te benaderen, minder de focus op wat niet kan, maar op wat welk kan en hoe er iets mogelijk gemaakt kan worden. Tot slot, het zou mooi zijn voorzitter als wij in Zeeland met alle gemeenten samen en de zorgorganisaties een Zeeuwse schrap dag van regels kunnen organiseren. Minder papier en meer zorg! Meer inzetten op preventie dan op behandelen.

Het gezin is voor ons erg belangrijk. Daar waar kinderen in het gedrang dreigen te komen doordat ouders de opvoeding niet meer alleen aan kunnen of door  (v)echtscheiding biedt de gemeente opvoedondersteuning. Wat ons betreft geen Dag voor de Echtscheiding, maar een Dag voor het huwelijk, gezin en sterke relaties. De SGP-ChristenUnie fractie hoort graag van het College op welke manier hier vorm aan gegeven gaat worden.

Wat onze fractie betreft werken wij als raad en college in harmonie en vertrouwen met elkaar samen en zoeken we het goede voor onze Goese samenleving. Wel wil ik hier nog op wijzen dat wij positief kritisch moeten zijn en onze kader- en toezichthoudende rol goed in acht moeten nemen!

Tot slot wil ik afsluiten met waar ik mee begon, want hoe is ons leven? Het is als een damp, als dun laagje ochtend mist die maar voor een korte tijd gezien wordt en daarna verdwijnt. 

Daarom is het goed om te zeggen “Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit af dat doen.

Ik dank u en Gods zegen!