Algemene Beschouwing 2019: een harmonieuze samenleving

Algemene Beschouwing 2019: een harmonieuze samenleving

november 8, 2018 Uit Door Anja

Zoals het inmiddels traditie is hebben wij ook deze keer iets meegenomen. een hyacint als symbool voor vrede. Het bolletje ziet er misschien wat onooglijk uit, maar er zit wel iets heel moois in. Eigenlijk zit alles erin. In de Bijbel komt het woord vrede vaak voor, wat je ook kan vertalen naar Harmonie. Als SGP-ChristenUnie willen wij graag een harmonieus samenleving waarin ruimte is voor iedereen. Een betrouwbare en stabiele overheid is hier voor wel van belang.

De financiële positie van Goes,  de schuldpositie kan dit wel in gevaar brengen. Een onderwerp dat al jaren onze aandacht heeft. De SGP-ChristenUnie fractie heeft als eerste dit onderwerp nadrukkelijk op de agenda gezet. Gelukkig dat nu steeds meer (alle) fracties zich hierbij aansluiten. De SGP-ChristenUnie pleit ervoor om in het nieuwe jaar samen na te denken over serieuze maatregelen indien mogelijk. Graag laten wij ons verder informeren over dit onderwerp, om te bezien welke maatregelen er mogelijk zijn en welke keuzes de raad hierin wel of niet heeft.

Daarnaast geeft ook het Omnium, waar wij zojuist over gesproken nog de nodige onzekerheid op financieel gebied, daarom voorzichtigheid geboden.

Gelukkig gaan er op economisch terrein veel zaken goed. Zie ook de 10 plaats in de Elsevier ,waar Goes wordt genoemd als economische toplocatie.

Dar is bijvoorbeeld doorstroming op de Delta weg wel een aandachtspunt. Wat betreft de SGP-ChristenUnie zoekt de gemeente Goes bij het verbeteren van de doorstroming op de Deltaweg actief de verbinding met Gent, de gemeente Terneuzen en Schouwen-Duiveland maar ook in Z 4 verband, daarnaast hebben wij dan minder overlast van dampende auto’s en zijn wij ook beter bereikbaar.

In een harmonieuze samenleving is een gezonde omgeving van belang. Daarom ook het komende jaar aandacht voor klimaat en zien wij uit naar de nieuwe klimaatnota.

Ook zien wij kansen voor Ontwikkeling  van Tiny Houses. Een zeer actueel onderwerp. De SGP-ChristenUnie pleit ervoor om hiervoor indien nodig middelen beschikbaar te stellen. Gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt en de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens is dit concept een van de mogelijkheden om duurzaam en toekomstbestendig te bouwen. 

Ook zouden wij graag van de Singelstraat/Kerkplein een aantrekkelijkere omgeving maken Al eerder hebben wij hiervoor aandacht gevraagd en zijn er uiteindelijk een aantal eenvoudig te verplaatsen plantenbakken verschenen. Graag zouden wij zien dat er in het komende jaar een plan wordt opgesteld met inbreng van de verschillende partijen om te komen tot een plan van aanpak om meer recht te doen aan deze mooi historische plek in Goes!

Harmonie heeft ook een duidelijk sociaal aspect. In een samenleving waarin het individu steeds meer op de voorgrond komt te staan is het goed om ook een ander geluid te laten horen. Niet, wat levert het mij op, maar, wat kan ik voor de andere betekenen. Participatie, verbinding, contact en samenwerking zijn de woorden die wij de komende periode vorm moeten geven. Laten wij als gemeenteraad en college hier een voorbeeld in zijn! Daarom inzetten op burgerparticipatie.

Goes kent een meer dan gemiddelde groep ouderen, die in de toekomst nog verder zal groeien. Laten we ook voorzorgen dat ook zij de aandacht krijgen in onze samenleving. Graag horen wij welke acties het College denkt te gaan ondernemen om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen. Met discussies over ‘voltooid leven’, vinden wij dat we als gemeente de mogelijkheden moeten aangrijpen mensen ‘waardig oud te laten worden’. Cultuur specifiek gericht op ouderen mag wat ons betreft meer aandacht krijgen. In ieder geval is het goed om dit mee te nemen in de nieuwe cultuurnota! Ook voor mensen met dementie zijn er ook landelijk initiatieven op dit gebeid. 

Het gezin is voor ons erg belangrijk. Daar waar kinderen in het gedrang dreigen te komen doordat ouders de opvoeding niet meer alleen aan kunnen of door (v)echtscheiding biedt de gemeente opvoedondersteuning. De SGP-ChristenUnie fractie hoort graag van het College op welke manier hier vorm aan gegeven gaat worden.

De vraag naar pleegzorg neemt toe en de zorgen zijn groot. Graag horen wij hoe het College organisaties gaat ondersteunen die gast- en pleegouders zoeken. Goed dat de intentie er is, maar wij horen graag concreet wat er gaat gebeuren. 

Een ander punt van zorg is de huisvesting van jonge moeders. Hiervoor vragen wij aandacht en hebben hiervoor een motie opgesteld. Jonge en aanstaande moeders blijken moeite te hebben met het vinden van geschikte huisvesting. Dit zorgt voor stress en onzekerheid en heeft grote gevolgen voor moeder en kind. Tijdige huisvesting is voor hen van groot belang.

Voorzitter, we hebben in de korte tijd die beschikbaar is niet alle onderwerpen kunnen benoemen zoals verwoordt in onze uitgebreide algemene beschouwing, maar we kunnen concluderen dat er ook het komende jaar voldoende uitdagingen voor ons liggen. Hiervoor is een helder zicht nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Wij bidden om wijsheid van God voor ons allen om de juiste keuzes en beslissingen te nemen. 

Wat onze fractie betreft werken wij als raad in harmonie met elkaar samen en zoeken we het goede voor onze Goese samenleving.

In het Bijbelboek de Psalm, Psalm 34 vers 15 staat: Wijk af van het kwaad en doe het goede, zoekt de vrede en jaag die na! Laten we dat in praktijk brengen.

Van harte wensen wij het college, ambtenaren en collega-raadsleden Gods zegen toe in het werk dat ons allen weer wacht.